ติดต่อเรา

ติดต่อและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
email: pulinet2018@npu.ac.th

ผู้ประสานงาน

 1. ฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์
  นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
  นางสาวพิมพิกา วะสาร
  ติดต่อ 042-503-626
 2. ฝ่ายทัศนศึกษา
  นายปรีชา อาษาวัง 089-842-3827
 3. ฝ่ายที่พัก
  นางสาวจุฬาลักษณ์ บุณกุศล 081-618-5822
 4. ฝ่ายผลงานวิชาการ
  นางสาวพชรพร ตาสว่าง 086-226-6734
  นางสาวกฤษตฌา พรหมรักษา 087-214-4424

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors