รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ – สกุล  สังกัด การนำเสนอผลงาน
นายอนุชา พวงผกา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  –
นางกาญจนา จันทร์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  –
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  –
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  –
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  –
สังวาล ตุกพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โปสเตอร์
ฐิตาภรณ์ นามศิริ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วาจา
วิชญนนท์ มณีชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โปสเตอร์
สุดา ใจแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โปสเตอร์
วิไล จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โปสเตอร์
ปิยะราช สุขภิญโญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วาจา
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โปสเตอร์
แขนภา ทองตัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปสเตอร์
สวัสดิ์ อุราฤทธิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปสเตอร์
นางสาวมธุรส ปราบไพรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปสเตอร์
ศิริรัตนา นิลน้อย สำนักหอสมุด กำแพงแสน โปสเตอร์
รัชนีกรณ์ อินเล็ก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาจา
สุพร ทิพย์จักร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วาจา
นางระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาจา
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปสเตอร์
นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปสเตอร์
สมบัติ นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โปสเตอร์
พนม จรูญแสง สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี วาจา
สุพาภรณ์ ทาจิตต์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวชุษณา นราจันทร์ สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
นางสาวสุกัญญา ปิตคุณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิลุบล ทองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โปสเตอร์
อรุษยา หล้าวงศ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปสเตอร์
กิตติยา สุทธิประภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาจา
นันทนิจ ศรีหานารถ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปสเตอร์
ธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วาจา
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาจา
ปิติพงศ์ พิมพา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
ธันยกานต์ สินปรุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาจา
จักรี รังคะวัต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาจา
พรพรรณ จันทร์แดง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โปสเตอร์
ชไมพร ศรีหาเวช คณะศึกษาศาสตร์ โปสเตอร์
เอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปสเตอร์
อุบล ใจตาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาจา
นุจรินทร์ ภูธา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสุพัตตรา สุขใส สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Maliwan  Noibuatip Academic  Resource Center  MSU โปสเตอร์
นางสาวพิไลพร ครองก่ำ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยวัฒน์ น่าชม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กัลยาณี ศุภดิษฐ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โปสเตอร์
กมลศรี ฤกษ์สมุทร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โปสเตอร์
นิสากร อัครสุวรรณกุล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาจา
กวิสรา เรือนทองใบ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โปสเตอร์
นวรัตน์ เขียวแก้ว สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โปสเตอร์
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โปสเตอร์
สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โปสเตอร์
นายญาณพัฒน์ อินทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โปสเตอร์
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วาจา
นันทนา วงศ์ชมภู สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
นางนฤมล บุญญานิตย์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางธนวรรณ ขาวบาง สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
ดร.คลอดคลีย วจนะวิชากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วรนุช ศรีพลัง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางยุพดี ดวงพิทักษ์พงศ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาวทนัศมน กาญจนภักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาวกัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาวจุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอถุบลราชธานี
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
อุไร การวิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันเพ็ญ จันทร์แจ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ดวงแข แสวงสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เยาวดี โชติกะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
กุลสตรี ปริญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ว่าที่ร.ต.หญิง กมลชนก มาแสงตา ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นางพรรณเพ็ญ มีชำนาญ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวมธุรส ปราบไพรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปสเตอร์
นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โปสเตอร์
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
นายเจนต์  คันทะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อรวรา ใสคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โปสเตอร์
ธญา ตันติวราภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โปสเตอร์
นายเมษา  สินทบทอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โปสเตอร์
นายปรีชา  อาษาวัง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาวพัสตราภรณ์  กาฬสิงห์ฺ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
นางเกษมาพร  ตัญบุญยกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โปสเตอร์
วิภาวดี  ต่อวงษ์ ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย วาจา
อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วาจา
นางสาวพชรพร ตาสว่าง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
กฤษตฌา พรหมรักษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
นายมนต์ชัย  สุริยามาตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายเทวัญ   ทาเกิด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนพัต  ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โปสเตอร์
อาพร  สุนทรวัฒน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โปสเตอร์
นิตยา ปานเพชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ฐิตาภรณ์ นามศิริ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี
อรัญญา บำเพ็ญแพทย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
รัศมี ปานดิษฐ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวเรศ นวลแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สัญญา  ธีระเดชอุปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี โปสเตอร์
วงเดือน เจริญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
รัตนพา  พันธ์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวอัมรินทร์  บุญพลอย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ญาณปภา เรืองเชิงชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
เพ็ญแข พั่วโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
เฉลิมเกียรติ ดีสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
วัลลภ พงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายนริศ บ่อบัวเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โปสเตอร์
น.ส.ฐิตารีย์ เนียมสร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุชาดา พรหมโคตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันทณีย์ ณ พัทลุง ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
นางมุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
สุอารี ละราคี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัดดา อุ่นจันที สำนัดหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
ดร.อมรรัตน นาคะโร สาขาวิชาสารสนเทศเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปสเตอร์
นายสมภพ มุสิกร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร วาจา
นางสีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ดร.พิมรินทร์  คีรินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไชย มีหนองหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายราเชนทร์  ยอดบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สุธรรม อุมาแสงทองกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
วิไลลักษณ์ อินมีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  สังขภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภานุวัตร  อุทัยบาล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
นางเยาวภา  เขื่อนคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
นางสาววราพร เขื่อนแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปาริชาติ แสงระชัฎ ศูนย์วิทยริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางสาวรติยา วีระคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังวาลย์ ตุกพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โปสเตอร์
สุดาวดี ชัยเดชทยากุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
นางอรพรรณ การคนซื่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
พงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นุชรัตน์ คงสวี สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ดรุณี จันทวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ละออ อุไรรัตน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
วิทวาพร โสภณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รตานา ยามาเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อภิสิทธิ์ พระมาลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
สมพงศ์ หุตะจูฑะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ม.สงขลานครินทร์ โปสเตอร์
ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
ดร.ศิริวรรณ     วิชัย สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รตานา ยามาเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปสเตอร์
นางสาวฐิติกา  อาษากิจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โปสเตอร์
วรัฏฐา  กัวตระกูล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โปสเตอร์
นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สุรัตน์  พูลเขตร์กิจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศตพล เกิดอยู่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาจา
สุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาจา
Janejira Aabseenak Thammasat University วาจา
นางพรทิพา ณ นคร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาจา
รพีพร บูรณะเสน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาจา
พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาจา
นายปรีชา  รัสมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัจจารีย์  ศิริชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
นางสุณี  ไชยวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สิทธิชัย วิมาลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โปสเตอร์
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขวัญ  อ่ำดี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นิตยา  ปัดถาวะโร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาจา
นางสาววาสนา มณีวงษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศุภารนันท์ กาญจนวาหะ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โปสเตอร์
นางสงวน พงศ์กิจวิทูร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปสเตอร์
นางสาวชัณษา สีแดง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
วีระชัย อินทรอนันต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มุกดา ชุมทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สุจารี นพรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
นางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โปสเตอร์
นางสาวสุฑามาส ดัสดูล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวประภัสสร โคตรสมบัติ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายมาโนช ผาทำ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวเสาวรส อนุรักษ์โชคชัย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รวีวรรณ ขำพล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นางจุฑารัตน์  ปานผดุง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โปสเตอร์
มนทิรา อินทร์แก้ว สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปสเตอร์
พิเชษฐ  เพียรเจริญ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิชญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางทิพวรรณ สุขรวย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาจา
กฤษฎ์  คงสีพุฒ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วาจา
นายวิเชียร  มันแหล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศุภารนันท์ กาญจนวาหะ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โปสเตอร์
กมลชนก  ชลสินธุ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
ทรงยศ ขันบุตรศรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปสเตอร์
กันตพงศ์ พุ่มอยู่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โปสเตอร์
อวยพร ทองศรี สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมวิสา วิศาลชุติมา ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์ดารา  สุขสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วาจา
สุภารดี สวนโสกเชือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วาจา
วีณา  ฤทธิ์รักษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญฺิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มาลี ใจตั้ง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มก. วิทยาเขตศรีราชา
นายคณิต โลหากาศ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
พนมพร สาคร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มก. วิทยาเขตศรีราชา
จีรภา อินทะนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โปสเตอร์
รุ่งรวี ลาภมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นางสาววันทณีย์ ณ พัทลุง ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
นางสาววิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง โปสเตอร์
นภสินธุ์  งามการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. โปสเตอร์
เอกชัย เร่งดารา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง โปสเตอร์
จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โปสเตอร์
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาจา
สิริวัจนา แก้วผนึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วาจา
ผศ.ศศิพิมล ประพินพงศกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาจา
จุฑารัตน์ ช่างทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางจงกล พุทธิชัยกุล สำนักหอสมุด กำแพงแสน
วิไล สีดาจันทร์ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
พูนพัชรี ประสพเนตร สำนักหอสมุด กำแพงแสน
นางสาวประทุมพร วีระสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นางนาตยา วิบูลย์ลักษณากุล ห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวธนิษฐา แสงแพร้ว ห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาว บรรเจิด จูซัง ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560)

หมายเหตุ :

การนำเสนอผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors