สถานะของผลงานที่ส่ง

มหาวิทยาลัย ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน การนำเสนอ หัวข้อ
สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สุธรรม อุมาแสงทองกุล ฐานข้อมูลงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ของไทย : การวิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศ และการพัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิง POSTER IT
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ธนพัต ธรรมโชติ ระบบตรวจสอบสถานะความพร้อมให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรณีศึกษา : งานวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Available monitoring system Provides computer serviced for self-learning.
A Case of Rajamangala Universityof technology Srivijaya Library.
POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย การประเมินคุณภาพห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ภาคเหนือ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้านการบริหารจัดการ POSTER KM
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ RU Journal Services แหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย POSTER CRM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิชญนนท์ มณีชาติ
ปิยะราช สุขภิญโญ
การพัฒนาระบบการให้บริการสารบัญวารสารอิเล็กทรอนิกส์ :The Develop of electronic journal content system POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปิยะราช สุขภิญโญ
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
วิไล จันทร์แก้ว
UP LIB ทางเลือกสาหรับคนรุ่นใหม่ : UP LIB for the New Generations ORAL IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิไล จันทร์แก้ว
สุดา ใจแก้ว
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา POSTER IT
สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศิริรัตนา นิลน้อย
จงกล พุทธิชัยกุล
การพัฒนาระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของ สำนักหอสมุด กำแพงแสน (Smart Search) POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิภาดา ดวงคิด
เอกชัย เร่งดารา
รักเผ่า เทพปัน
ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ MFU Inter Library Loan Online POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สุพร ทิพย์จักร์
สุดา ใจแก้ว
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา ORAL IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัชนีกรณ์ อินเล็ก Library as Learning Buddy : เทคนิคดีๆ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ORAL CRM
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางระเบียบ แสงจันทร์ ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียนด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม
นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์ และทีมงาน
Park & Pick : Drive-thru Service POSTER CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัคริมา สุ่มมาตย์
นิติยา ชุ่มอภัย
Library Co-creation via Crowdsourcing POSTER CRM
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมปอง เวฬุวนาธร
ชฎาพร ศรีวะอุไร
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำพื้นที่การให้บริการสำหรับสำนักวิทยบริการด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ POSTER IT
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รุ่งรุจี ศรีดาเดช
นารถนรี พอใจ
ประพิมพร โกศิยะกุล
มัลลิกา ทองเอม
การให้บริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร POSTER CRM
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศศิพิมล ประพินพงศกร
ดร.รัตติมา รัตนวงศา
อาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึก
การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัล ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสงวน พงศ์กิจวิทูร
นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์
และนายธีรยุทธ บาลชน
เว็บไซต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ POSTER IT
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สังวาลย์ ตุกพิมาย ความคาดหวังต่อสมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ POSTER KM
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ภัทธ์ เอมวัฒน์
ชารีฟ ลามากฟิกรี เจ๊ะนุ๊
แวมูฮามะ มะดีเยาะ
IT Help Desk POSTER CRM
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จันทร์ดารา สุขสาม
อุมาพร ไชยสูง
วราลักษณ์ มาประสม
ถรัฐการ ประชุมวรรณ
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการจัดทาปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ORAL IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุพา ดวงพิมพ์
และทีมวิเคราะห์หมวดหมู่ฯ
KKUL Book Store : Selected of Donate Books by The Users for all POSTER CRM
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พนม จรูญแสง
อภิญญา กลิ่นบัว
การส่งเสริมการอ่านและการเขียนอ้างอิงผ่านการประกวดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ORAL CRM
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมบัติ นพจนสุภาพ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ POSTER KM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นภสินธุ์ งามการ
จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
ระบบจัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ POSTER IT
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สิขริน สุวรรณนที คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ORAL CRM
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุภารดี สวนโสกเชือก
ภรณี หลาวทอง
อัญชนา มาลาคา
และ ทิพเนตร คงมี
แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ORAL KM
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ORAL KM
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นิตยา ปัดถาวะโร
วาสนา มณีวงษ์
สุชาดา พรหมโคตร
วิชัย พัวรุ่งโรจน์
ปาริชาติ แสงระชัฎ
ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ORAL IT
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่งรวี ลาภมูล
นิลุบล ทองชัย
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี POSTER KM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จีรภา อินทะนิน
นิลุบล ทองชัย
พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนิน้งานห้องสมุดโรงเรียน POSTER IT
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชไมพร ศรีหาเวช สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม POSTER CRM
สำนักุหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิตติยา สุทธิประภา
ธีรยุทธ บาลชน
และทีม RefLib
สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจากัด Digital learning Launchpad ORAL IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กัลย์ธีรา ทาเขียว
เยาวภา เขื่อนคำ
New Book Knock Knock POSTER CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธีรยุทธ บาลชน
กิตติยา สุทธิประภา
และ ทีม RefLib
ระบบตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้าออนไลน์ POSTER IT
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อรุษยา หล้าวงศ์ การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการวิทยานิพนธ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม POSTER KM
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นันทนิจ ศรีหานารถ
ผกานุช เหล่าพิเดช
การวิเคราะห์การจัดซื้อและการยืมหนังสือ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม POSTER KM
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นริศ บ่อบัวเงิน
วัลลภ พงษ์พันธ์
Kevan R. Dodd
วิชัย พัวรุ่งโรจน์
ปาริชาติ แสงระชัฏ
มุมภาษาอังกฤษอารมณ์ดี POSTER CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นิสาชล กาญจนพิชิต
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล
ฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา POSTER CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปิติพงศ์ พิมพา
นายธีรยุทธ บาลชน
การประยุกต์ใช้ Digital Signage กับเครื่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในรูปแบบ Screen Saver POSTER IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วรัฏฐา กัวตระกูล
อรวรา ใสคา
ตะลุยไปในอาเซียน ตอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ POSTER CRM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พรพรรณ จันทร์แดง การจัดทำแผนที่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา POSTER IT
งานพัฒนาทรัพยากรวารสารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวศุภารนันท์ กาญจนวาหะ การสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่า POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุญเพ็ญ ชูทอง
นัสราห์ จำปากลาย
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ
สื่อสีเขียว ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก POSTER CRM
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุภารักษ์ เมินกระโทก รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ORAL CRM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมของห้องสมุดสีเขียว : โครงการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ORAL CRM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล การส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ORAL CRM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุภารักษ์ เมินกระโทก
ธันยกานต์ สินปรุ
จักรี รังคะวัต
บทบาทห้องสมุดกับการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฐิติกา อาษากิจ ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยใช้ LibQUAL+ POSTER CRM
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วราพร เขื่อนแก้ว
ณัฐพล ชมชวน
สรวุฒิไชยเป็ง
โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน “ ห้องสมุดก้อม” POSTER CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล
นางรัดดา อุ่นจันที
นางสมถวิล สว่างวงศ์
3 Managers: the operation of network POSTER CRM
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วราภรณ์ ยงบรรทม การเผยแพร่และบริการออนไลน์สารสนเทศจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช POSTER CRM
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Thesis) ORAL IT
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร ประไพ จันทร์อินทร์ ความต้องการพัฒนาความรู้ของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. เขต2 จังหวัดสงขลา POSTER KM
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร
กมลชนก มาแสงตา
ชนันท์ฐิดา ผะสม
การจัดอบรมและแนะนําการเข้าถึงสารสนเทศ เพืÉอสนับสนุนการวิจัย (Library Class) ห้องสมดุ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุบล ใจตาง และคณะทำงานชดเชยคาร์บอน KKUL ก้าวสู่องค์กรประหยัดพลงังานด้วยกจิกรรมชดเชยคาร์บอน POSTER KM
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร สมพงศ์หุตะจูฑะ
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
ละออ อุไรรัตน์
พิทยา ศิริวัฒน์
สุกฤษฏิ์ คุณะแสน
สุชาวรรณ เพชรรงค์
โครงการพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือโบราณเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Photo books Scanner POSTER IT
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มนทิรา อินทร์แก้ว การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี POSTER KM
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจนจิรา อาบสีนาค
สุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว
โครงการศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สีรุ้ง พลธานี
ยศยาดา สิทธิวงษ์
สุพิน อุดมผล
KKU family and Network POSTER CRM
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จุฑารัตน์ ปานผดุง
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายเมษา สินทบทอง การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สําหรับห้องสมุดสีเขียว เรื่อง ชุดพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ POSTER IT
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายรพีพร บูรณะเสน การยืมระหว่างห้องสมุดสาขา ORAL CRM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์
ศิวนาถ นันทพิชัย
ไกรสร สายวารี
ปกรณ์   ดิษฐกิจ
บริการสื่อการศึกษากับการเรียนการสอนบน MOOC: ประสบการณ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ORAL CRM
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กฤษฎ์ คงสีพุฒ ความคาดหวังและความพึงพอใจการใช้บริการเอกสารประกอบคำสอน ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยานิพนธ์ออนไลน์ POSTER IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นายญาณพัฒน์ อินทร ระบบสารสนเทศเพื่อการขอใช้บริการออนไลน์ POSTER IT
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรม 5ส : กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ POSTER KM
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางระเบียบ แสงจันทร์ การรับรู้และความต้องการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการใช้บริการ CU Library Mobile Service ORAL CRM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาพร สุนทรวัฒน์
ทัดทอง พราหมณี
สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
นงลักษณ์พหุพันธ์
การปรับปรุงการจัดการงบประมาณและประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วย Google Apps POSTER IT
สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุกดา ดวงพมิพ
ยุภาพร ทองน้อย
และคณะกรรมการจัดการความรู้
การจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมบริการในยุค Library of Thing POSTER KM
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายศตพล เกิดอยู่
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ
นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว
การศึกษาข้อมูลแบบ Outside – In เพื่อการพัฒนาหอสมุด มธ. ORAL KM
สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ เพื่อนบรรณารักษ์ไร้พรมแดน POSTER CRM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สวัสดิ์ อุราฤทธิ์
สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
แขนภา ทองตัน
มธุรส ปราบไพรี
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีระยะที่ 1 POSTER KM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรีชา รัสมี
ศิวนาถ นันทพิชัย
การประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาด “CLM Privilege Card ครองใจคนอย่างไร” ORAL CRM
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ การพัฒนาฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตและเผยแพร่ ORAL IT
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กวิสรา เรือนทองใบ การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ด้านการนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี POSTER CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรพรรณ การคนซื่อ
อุทุมพร มณีวรรณ์
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ORAL CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัณษา สีแดง
ศุภวรรณ อาจกล้า
โครงการจิตอาสา-กยศ.: พัฒนาคน-พัฒนางาน ORAL CRM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธนะพันธุ์ การคนซื่อ การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น ORAL KM
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทิพวรรณ สุขรวย
จิตราภรณ์ ชัยมณี
การพัฒนากระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ORAL KM
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อภิสิทธิ์ พระมาลา
ณัฐชาพงษ รักสกุลกานต
เครื่องมือช่วยชี้แหล่งที่ตั้งวารสารผ่าน ALIST WebOPAC POSTER IT
ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วิภาวดี ต่อวงษ์ ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกต่อการให้บริการห้องสมุด และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณ ศรีราชา ORAL CRM
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สิทธิชัย วิมาลา การจัดการคอลเลคชันรูปภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ระบบ AtoM (Access to Memory) และควบคุมรายการโดยมาตรฐาน ISAD(G) POSTER IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นิสาชล กาญจนพิชิต
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล
ฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา POSTER CRM
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มธุรส ปราบไพรี
พีรวัฒน์ เพ่งพุดผ่อง
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี POSTER KM
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กมลชนก ชลสินธุ์
วิมลศิริ เส็นฤทธิ์
สัจจารีย์ ศิริชัย
การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ORAL IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ CMUL InstantBot : ระบบสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ORAL IT
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์
เครื่องมือวิเคราะห์สภาพองค์กรออนไลน์ สู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว POSTER KM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปกรณ์ ดิษฐ์กิจ
พิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
ธรณิศ หาญใจ
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล การตรวจประเมิน การสร้างการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้เป็นทีม POSTER KM
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อมรรัตน นาคะโร การเรียนรู้ “คำพ่อสอน” ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต POSTER CRM
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เกดิษฐ เกิดโภคา
พงษ์ศักดิ์ ปฎิเหตุ
สุรัตน์ พูลเขตร์กิจ
และขวัญ อ่ำดี
Push-button Device to Call the Staff through the LINE ORAL IT
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กัลยาณี ศุภดิษฐ์ Facebook 360 องศา กับการนำชมพิพิธภัณฑ์เสมือนรัชกาลที่ 7 POSTER CRM
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กมลศรี ฤกษ์สมุทร บริการเชิงรุกจากเครื่องมือฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิต มสธ. Proactive Services from STOU’s Doctoral POSTER CRM

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560)

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors