การนำเสนอผลงานวิชาการ

การนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา

 1. นำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการนำเสนอ (โดยผู้จัดได้จัดโน้ตบุ๊กสำหรับใช้นำเสนอด้วยวาจา และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ)
 2. ระยะเวลาในการเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที)

การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์

 1. กำหนดขนาดโปสเตอร์ 80 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ข้อความในแนวตั้ง
 2. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
  • ชื่อผลงาน
  • ชื่อ – สกุล หน่วยงาน สถาบันที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
  • ผลการศึกษา
  • อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
  • การนำไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด

*กำหนดติดโปสเตอร์  ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ภายในเวลา 14:00 – 18:00 น. (หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อน 8.00 น.) และกำหนดรับโปสเตอร์คืนในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ

การนำเสนอทั้ง 2 แบบ จะต้องได้รับการยืนยันตอบรับผลงานฉบับสมบูรณ์(Full Paper) แล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลด

 • THEMPLETE สำหรับการส่งผลงาน เพื่อใช้ในการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์(Full Paper)
 • การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ดาวน์โหลด TEMPLATE พร้อมทั้ง ดาวน์โหลด PULINET LOGO ตามรูปแบบของการเตรียมผลงานโดยโปสเตอร์ที่ได้กำหนดไว้