การนำเสนอผลงานวิชาการ

การนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา

 1. นำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการนำเสนอ (โดยผู้จัดได้จัดโน้ตบุ๊กสำหรับใช้นำเสนอด้วยวาจา และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ)
 2. Slide Presentation มีเนื้อหาการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที) และต้องส่งไฟล์ Slide Presentation ให้ผู้จัดการประชุม ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์

 1. นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร โดยพิมพ์ข้อความในแนวตั้ง และโปสเตอร์จะต้องปริ้นแบบไวนิล แบบเจาะรูตาไก่ทั้ง 4 มุม  คลิกดูรูปตัวอย่าง (ชื่อไฟล์ exPosterXStand) โดยเจ้าของผลงานจะต้องอยู่ประจำจุดติดตั้งเพื่อนำเสนออย่างสั้นไม่เกิน 5 นาทีแก่คณะกรรมการและผู้ที่สนใจ ในวันที่ 9 มกราคม 2561
 2. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
  • ชื่อผลงาน
  • ชื่อ – สกุล หน่วยงาน สถาบันที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
  • ผลการศึกษา
  • อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
  • การนำไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด

*กำหนดติดโปสเตอร์ :  ผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 18.00 น.  ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนมริเวอร์วิว (หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทันในวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถนำมาติดตั้งได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.) และกำหนดรับโปสเตอร์คืนในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. เนื่องจากโปสเตอร์ของท่านอาจสูญหายได้

ดาวน์โหลด

การส่งผลงาน

ส่งที่ E-mail : pulinet2018@npu.ac.th

ผู้ประสานงาน

คุณเนตรพรมมินทร์ พุทธา หมายเลขโทรศัพท์ 082-539-4133

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors