การจ่ายค่าลงทะเบียน

กรุณาโอนเงินมายังบัญชี PULINET 2018

ชื่อบัญชี  การประชุมวิชาการ PULINET 2018
ธนาคารกรุงไทย  สาขาบิ๊กซี นครพนม
ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  986-1-52506-8

การส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

ส่งสำเนาใบโอนเงินในรูปไฟล์ pdf หรือ jpg  มาที่ นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ  โทรศัพท์ 0-4250-3625, 081-975-2557 email :  pada321@npu.ac.th หรือส่งโทรสารมาที่ 0-4258-7285 นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ  หากมีรายการ 2 รายการ กรุณาแจ้งรายการและจำนวนเงินไว้บนเอกสารสำเนา เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ จะขอบคุณยิ่ง

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • หากลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้อัตราค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
  • หากลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560    อัตราค่าลงทะเบียน  เป็นอัตราค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ตามตารางค่าลงทะเบียน
  • กำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและทัศนศึกษาและการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนทั้งสองรายการ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หลังวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก
นำเสนอ 1,500 2,500 2,000 3,000
ไม่นำเสนอ 1,500 2,000 2,000 2,500

          หมายเหตุ ปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560