การจ่ายค่าลงทะเบียน

การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการจ่ายเงินค่าทัศนศึกษาให้โอนเงินแยกบัญชีกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายค่าลงทะเบียน

สามารถทำได้โดยโอนเงินมายังบัญชี PULINET 2018

ชื่อบัญชี  การประชุมวิชาการ PULINET 2018
ธนาคาร กรุงไทย  สาขาบิ๊กซี นครพนม
ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  986-1-52506-8

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • หากลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
    ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้อัตราค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามตารางค่าลงทะเบียน
  • หากลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
    ผู้ลงทะเบียนต้องใช้อัตราค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ตามตารางค่าลงทะเบียน
  • กำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและทัศนศึกษาและการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนทั้งสองรายการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก
นำเสนอ 1,500 2,500 2,000 3,000
ไม่นำเสนอ 1,500 2,000 2,000 2,500

          หมายเหตุ ปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การจ่ายค่าทัศนศึกษา

สามารถทำได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีต่อไปนี้ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี  นายปรีชา อาษาวัง
ธนาคาร กรุงไทย  สาขาบิ๊กซี นครพนม
ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  986-4-19907-2

การส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

ส่งสำเนาใบโอนเงินในรูปไฟล์ pdf หรือ jpg  มาที่ นางสาวปณัติดา สุทธิอาจโทรศัพท์ 0-4250-3625, 081-975-2557 email : pada321@npu.ac.th หรือส่งมาที่ โทรสาร 0-4258-7285 นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ  หากมีรายการ 2 รายการ กรุณาแจ้งรายการและจำนวนเงินไว้บนเอกสารสำเนา เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ จะขอบคุณยิ่ง

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors