เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน โดยวาจา
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม
1. บทคัดย่อ มีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ  5
2. บทนำ มีเหตุผลเพียงพอ และบอกถึงความสำคัญของปัญหา 10
3. วัตถุประสงค์ชัดเจน 10
4. มีการดำเนินงานเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 20
5. สรุปผล ข้อเสนอแนะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 5
6. ประโยชน์ และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด  30
7. เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน 20

 

เกณฑ์การให้คะแนน โดยโปสเตอร์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม
1. เนื้อหา
  1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 10
  1.2 การนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสม 20
  1.3 มีการดำเนินงานเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 20
2. ประโยชน์ และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด 30
3. ลักษณะของโปสเตอร์
  3.1 ความชัดเจนของตัวอักษร ภาพ ตาราง 5
  3.2 ความสวยงาม น่าสนใจ 5
4. การนำเสนอและตอบคำถามด้วยวาจา 10

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors