กำหนดวันสำคัญ

  • วันปิดรับผลงานฉบับเต็ม(Full Paper) วันที่ 16 ตุลาคม 2560
  • ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
  • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  • วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  • วันสุดท้ายการจ่ายค่าลงทะเบียน และทัศนศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  • วันประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2018 วันที่ 9-10 มกราคม 2561

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors