กำหนดวันสำคัญ

  • วันปิดรับผลงาน วันที่ 6 ตุลาคม 2560
  • ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
  • วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  • วันสุดท้ายการจ่ายค่าลงทะเบียน และทัศนศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  • วันประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2018 วันที่ 9-10 มกราคม 2561