กำหนดการประชุม

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว

14.00 น. – 18.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร และผู้นำเสนอผลงานติดโปสเตอร์
หมายเหตุ หากท่านที่ไม่สมารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อน 8.00 น.

 

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว

08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.45 น. – 08.55 น. ฉายวีดิทัศน์แนะนำ (มหาวิทยาลัยนครพนม)

08.55 น. – 09.00 น. กล่าวรายงานการจัดประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม

09.00 น. – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ เปิดการประชุมวิชาการ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีมอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2561

09.30 น. – 10.20 น. การบรรยายเรื่อง Library of Things: Digital Humanities  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

10.20 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 น. – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง Library of Things: ฺBig Data  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ

12.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. – 14.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “User Experience: The Main Key in e-Resources Acquisition from the Library” โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale

14.00 น.–  14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 น.– 16.30 น. นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

16.30 น.– 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.- 21.00 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ห้องเสาร์ทอง

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

08.30 น. – 10.30 น. นำเสนอผลงานด้วยวาจา ณ ห้องประชุมนำเสนอผลงาน 1, 2 และ 3

10.30 น. – 10.45 น. อาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น. นำเสนอผลงานด้วยวาจา ณ ห้องประชุมนำเสนอผลงาน 1, 2 และ 3 (ต่อ)

12.00 น. – 13.30 น. อาหารกลางวัน

13.30 น. – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ณ ห้องสาร์ทอง

15.30 น. – 17.00 น. พิธีปิด พิธีมอบธงสำหรับเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ ห้องเสาร์ทอง

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

08.30 น. – 17.00 น. ทัศนศึกษา “แหล่งอารยธรรมอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในนครพนม”

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors